Archiwum kategorii: Bez kategorii

Spotkanie partnerów Eko-szansy

W dniach 6-8 października w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-kulturalnego “Ziarno” w Grzybowie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”.

Celem spotkania była integracja partnerów, oraz praca nad rozplanowaniem realizacji projektu: zakładaniem partnerstw lokalnych, metodami rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz harmonogramem kursu.

Zwiedziliśmy także gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Strathenwerów oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.

Projekt Eko-szansa ma na celu podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej.

Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Partnerami Stowarzyszenia “Ziarno” w projekcie są:

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego /podkarpackie/
 • Stowarzyszenie Akademia Łucznica /mazowieckie/
 • Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” /pomorskie/
 • Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak /dolnośląskie/

Zapytanie ofertowe – opiekun grupy

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji  opiekuna grupy w projekcie  pod nazwą : „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Zamawiający :    Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
 2. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji opiekuna grupy w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” w projekcie  „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

 Opiekun grupy  zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa – zlecenie).

Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13miesięcy,  140 godzin zegarowych miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku .

Do zadań Opiekuna Projektu należeć będzie:

 1. Współpraca z koordynatorem wsparcia przez cały okres realizacji projektu.
 2. Uruchomienie partnerstwa na terenie lokalnego środowiska wspomagającego organizację w procesie rekrutacji oraz przy przeprowadzeniu skutecznego wsparcia edukacyjnego.
 3. Współpraca z koordynatorem wsparcia przy opracowaniu szczegółowego planu rekrutacji.
 4. Zapewnienie dobranych do grupy zajęć  integracyjnych
 5. Zapewnienie ciekawego dla uczestników programu kursu.
 6. Wsparcie beneficjentów w kwestiach technicznych (m.in.: zapewnienie uczestnikom: dojazdu, opieki nad dziećmi, posiłków w czasie zajęć itp.)
 7. Wsparcie indywidualne uczestników kursu i całej grupy.
 8. Monitorowanie procesów grupowych i osobistego rozwoju beneficjentów.
 9. Analiza potrzeb dodatkowego indywidualnego wsparcia poszczególnych członków grupy.
 10. Zorganizowanie wycieczki tematycznej oraz upominków i dyplomów na zakończenie kursu.
 11. Uczestniczenie we wszystkich szkoleniach partnerstwa.
 12. Uczestniczenie w diagnozie i walidacji.
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.09.2021
 • Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe  pedagogiczne bądź psychologiczne
  • Doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi
  • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  • Biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet),
  • Pełna zdolność do czynności prawnych
  • Prawo jazdy min. kat. B 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 – Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

–  oświadczenie o posiadaniu wiedzy , doświadczenia , dokumentów i uprawnień do wykonywania   określonej działalności lub czynności określonych w wymaganiach

 • Kryterium wyboru:

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kryteria:

– cena (C) – 80% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80.

– doświadczenie (D) – 20% – doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi

Ostateczna ilość punktów będzie stanowiła sumę punktów, jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

C+D=suma punktów

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 • Sposób składania  oferty:

– Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.

– Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto.

– Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

– Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną i umieszczona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna grupy  w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”

 • Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego Wola Sękowa 37 lub przesłać pocztą na adres na adres : Wola Sękowa  37 , 38-505 Bukowsko

Ofertę złożyć należy do dnia 15.07.2020 roku do godz. 15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do zamawiającego.

 • Miejsce i termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 w siedzibie Zamawiającego .

 O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną –  do dnia 30.07.2020

 1. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:

Beata Woroniec tel. 662487667, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko

Zapytanie ofertowe – koordynator wsparcia

 Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi koordynowania wsparcia w projekcie  pod nazwą : „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Zamawiający :    Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
 2. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji koordynatora wsparcia w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

 Koordynator wsparcia zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa – zlecenie).   Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13miesięcy,  140 godzin zegarowych miesięcznie – co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku .

Do zadań koordynatora wsparcia należeć będzie:

 1. Współpraca z opiekunem grupy przez cały okres realizacji projektu.
 2. Uruchomienie partnerstwa na terenie lokalnego środowiska wspomagającego organizację w procesie rekrutacji oraz przy przeprowadzeniu skutecznego wsparcia edukacyjnego.
 3. Opracowanie szczegółowego planu rekrutacji.
 4. Bezpośrednie docieranie do beneficjentów na etapie rekrutacji, promocji projektu oraz przez cały czas trwania projektu.  
 5. Przeprowadzenie rekrutacji.
 6. Opracowanie programu i realizacji kursu.
 7. Przeprowadzenie analizy potrzeb dodatkowego indywidualnego wsparcia doradczego dla beneficjentów.
 8. Wyszukanie w lokalnym środowisku osób o profilu kompetencyjnym gwarantującym dobry, wrażliwy, równorzędny stosunek do beneficjentów, a także osób o wysokim stopniu profesjonalizacji w danej dziedzinie.
 9. Pomoc w przeprowadzeniu walidacji.
 10. Udział we wszystkich szkoleniach partnerstwa.
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.09.2021
 • Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe  
  • Preferowane doświadczenie w realizacji/koordynowaniu projektów społeczno- kulturalnych.
  • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  • Biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet),
  • Pełna zdolność do czynności prawnych
  • Prawo jazdy min. kat. B 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 – Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów.

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

–  oświadczenie o posiadaniu wiedzy , doświadczenia , dokumentów i uprawnień do wykonywania   określonej działalności lub czynności określonych w wymaganiach

 • Kryterium wyboru:

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kryteria:

– cena (C) – 80% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80.

– doświadczenie (D) – 20% – doświadczenie w realizacji projektów społeczno-kulturalnych

Ostateczna ilość punktów będzie stanowiła sumę punktów, jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

C+D=suma punktów

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 • Sposób składania  oferty:

– Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.

– Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto.

– Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

– Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną i umieszczona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora wsparcia  w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”

 • Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego Wola Sękowa 37 lub przesłać pocztą na adres na adres : Wola Sękowa  37 , 38-505 Bukowsko

Ofertę złożyć należy do dnia 15.07.2020 roku do godz. 15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do zamawiającego.

 • Miejsce i termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 w siedzibie Zamawiającego .

 O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną –  do dnia 30.07.2020

 1. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:

Beata Woroniec tel. 662487667

Mistrz Tradycji – podsumowanie warsztatów karpackiej biżuterii koralikowej

Warsztaty etnicznej biżuterii karpackiej to działanie w zakresie programu Kultura ludowa
i tradycyjna – Mistrz Tradycji, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona unikatowej koralikowej biżuterii etnicznej występującej na ternie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Od lipca 2018 roku do lipca 2019 odbył się cykl 55-spotkań warsztatowych dla 8-osobowej grupy pań zamieszkujących teren gminy Bukowsko i okolic. Podczas zajęć uczestniczki poznały różne sposoby tworzenia biżuterii z koralików technikami igłowymi oraz na krosnach. Odtwarzały tradycyjne wzory łemkowskie, bojkowskie i huculskie, a także na ich podstawie tworzyły swoje własne kompozycje.

W ten sposób stworzyły wspaniałą kolekcję biżuterii oraz zdobyły gruntowną wiedzę
i umiejętności do dalszego jej tworzenia. Pozostaje tylko życzyć im aby pasja do koralików, która obudziła się w nich podczas warsztatów miała szansę się rozwijać i zarażać innych.

W warsztatach uczestniczyły głównie mieszkanki gminy Bukowsko i okolicznych miejscowości.

1. Aleksandra Kabala, Wola Sękowa

2. Krystyna Nędza, Nadolany

3. Marta Terrier, Pobiedno

4. Alina Więcławska, Wola Sękowa

5. Anita Barańska, Wola Sękowa

6. Marzena Mroczkowska, Nadolany

7. Karolina Szałankiewicz, Mymoń

8. Renata Kondrat, Odrzechowa

07.09.2019 roku zakończył się projekt Mistrz Tradycji – Warsztaty etnicznej biżuterii karpackiej. W Domu Ludowym w Woli Sękowej, dzięki uprzejmości mieszkańców odbyła się wystawa biżuterii wykonanej przez uczestniczki projektu oraz Ewelinę Matusiak – Wyderkę, która przez rok dzieliła się z nimi swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

BLIŻEJ SZTUKI

W ramach projektu “Bliżej sztuki” odbyła się 4- dniowa akcja artystyczno- konserwatorska, której celem była m.in. ochrona prac artystycznych powstałych w wyniku wielu Międzynarodowych Akcji Artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej .

W projekcie wzięli udział udział m.in. artyści, którzy byli twórcami form powstałych w pejzażu wioski. Działaniom tym towarzyszyły warsztaty oraz prezentacje multimedialne popularyzujące współczesne zjawiska artystyczne. W spotkaniach projektowych powstały też nowe realizacje , przenikały się w nich różnorodne wątki tematyczne m.in.: sztuka regionu oraz sztuka krajobrazu. Była to kolejna próba zbliżenia sztuki do nieodłącznych sfer naszego życia: przyrody i kontekstu społecznego.

Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Sanockiego w ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze kultury.

Uczestnicy: Maria Kondrat, Anna Sołtysik, Dorota Sobala, Marlena Mosior, Marcin Myśliwiec, Grażyna Weber, Damian Wojtowicz, Katarzyna Wcisło, Piotr Woroniec, Agnieszka Nowosadowicz, Janusz Nowicki.

Koordynator projektu: Beata Woroniec

Fot.: Damian Wojtowicz

Mistrz Tradycji – wystawa karpackiej biżuterii koralikowej

Krywulka komanecka

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego serdecznie zaprasza
na podsumowanie projektu “Warsztaty karpackiej biżuterii etnicznej” w ramach programu Mistrz Tradycji, Kultura Ludowa i Tradycyjna.

W ramach imprezy odbędzie się otwarcie wystawy prac powstałych podczas warsztatów
oraz koncert pieśni karpackich w wykonaniu zespołu Widymo

7 września 2019 r., godz. 17.00, Wola Sękowa, Dom Ludowy.

Ewelina Matusiak-Wyderka z uczestniczkami warsztatów karpackiej biżuterii etnicznej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Etno-mural Arkadiusza Andrejkowa w Woli Sękowej

“Etno -mural” to projekt który nawiązuje swą tematyką do Cichego Memoriału, cyklu prac Arkadiusza Andrejkowa inspirowanego starymi rodzinnymi fotografiami, pochodzącymi z miejsc w których powstają murale, a właściwie “deskale”, bo tło dla obrazów stanowią stare deski stodół, szopek i innych drewnianych zabudowań.

Zdjęcie do projektu udostępniła rodzina Korcabów z Woli Sękowej, za co bardzo dziękujemy 🙂

fot. Adam Golec / adamgolec.info

Więcej zdjęć na naszym profilu FB https://www.facebook.com/uniwlud/

Projekt ” Etno-mural” dofinansowany został przez Powiat Sanocki . 

Realizacja projektu – współpracujące z ULRA Stowarzyszenie Artystycznego EXODUS

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 2019

izba_rzemieślnicza

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego i Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie organizują egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w następujących zawodach:

– rzeźbiarz w drewnie,

– koszykarz-plecionkarz,

– ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych,

– tkacz,

– hafciarka,

– koronkarka

Tegoroczne egzaminy odbędą się w dniach: 28- 30 września 2019 roku, w siedzibie Uniwersytetu.

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne wynoszą:

761 zł – egzamin czeladniczy

1521 zł – egzamin mistrzowski

Wpłat można dokonywać gotówką w Kasie Izby lub przelewem na rachunek bankowy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie nr 63 1020 4405 0000 2102 0403 8360. Adres odbiorcy: Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów.

Opłata za zakwaterowanie i obiady podczas egzaminu wynosi: 150 zł, płatne na konto ULRA.

Więcej informacji na temat egzaminów można uzyskać drogą mailową: uniwersytet.ludowy@gmail.com, pod nr telefonu: 608574540 – Monika Wolańska, lub w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/egzaminy

Wnioski do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich można pobrać poniżej:

Termin przesyłania zgłoszeń 30 sierpnia 2019 r.

Warsztaty batiku 1-3 sierpnia 2019

Batik to piękne, kolorowe, wzorzyste tkaniny pochodzące z Wysp Indonezyjskich, wykorzystywane przede wszystkim do strojów zarówno damskich jak i męskich. Do Europy przywędrował w XVII w., przywieziony przez Holendrów, którzy skolonizowali Jawę. Dziś jest dla nas wdzięczną formą wyrazu artystycznego, pozwala tworzyć tkaniny dekoracyjne
i użytkowe.

Jest to jedna z najstarszych technik farbowania tkanin polegająca na nakładaniu wzoru woskiem na tkaninę i zanurzaniu jej w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niepokryte warstwą wosku. Proces woskowania i farbowania można, powtarzać wielokrotnie dla uzyskania szerokiej gamy barw.

Zajęcia poprowadzi pani Barbara Florek – mistrzyni tkaniny artystycznej, instruktorka ULRA.

Cena warsztatu – 550 zł

Opłata obejmuje koszty 15h warsztatów, wyżywienia z samoobsługą oraz noclegu w pokojach kilkuosobowych (istnieje również możliwość rezerwacji agroturystyki za dodatkową opłatą 40 zł).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 15 czerwca 2019 poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony poniżej, oraz wpłatę na rachunek bankowy:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział w Sanoku:
93 8642 1184 2018 0017 2215 0001

Kontakt: Monika Wolańska – 608574540

Zajęcia rozpoczynają się w czwartek 1 sierpnia 2019 o godz.16.00 obiadokolacją i kończą
w sobotę 3 sierpnia 2019 o godz. 11.30.

Aby zapisać się na warsztat, wypełnij formularz:

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane celem uczestnictwa w kursie.  Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochroną danych