Image Alt

O nas

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego (w skrócie SULRA) jest
organizacją pożytku publicznego, która jest organem prowadzącym Uniwersytet Ludowy
Rzemiosła Artystycznego.

Do celów Stowarzyszenia należy:

1 . Szerzenie idei Uniwersytetów Ludowych przy zastosowaniu nowoczesnych form i metod
kształcenia oraz wychowania,
2 . Ochrona ginących rzemiosł i tradycji rękodzielniczych
3 . Edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie rękodzieła artystycznego oraz w innych
dziedzinach w systemie szkolnym i pozaszkolnym,
4 . Promowanie kultury ludowej,
5 . Animowanie, promowanie i wspieranie działań o charakterze artystycznym i
rękodzielniczym.
6 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
7 . Podejmowanie działań na rzecz informacji, promocji, monitorowania w obszarze
zatrudnienia i integracji społecznej
8 . Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet.

9 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich
10 . Współpraca z administracja publiczną
11 . Działania na rzecz wzmocnienia potencjału instytucji rynku pracy
12 . Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
13 . Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie
14 . Działania na rzecz upowszechniania kształcenia ustawicznego
15 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
16 . Podejmowanie działań na rzecz dopasowania zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji
na rynku pracy.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Beata Woroniec
Wiceprezes – Monika Wolańska
Skarbnik – Ewelina Matusiak-Wyderka
Sekretarz – Katarzyna Onacko

Statut: (pobierz)
Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Info
Category:
Date:
Skip to content