Archiwum autora: ULRA

Kurs „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” – harmonogram maj 2021

Harmonogram kursu „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”

DataGodzinaMiejsce kursuTematykaGrupa
10 maja 2021 (poniedziałek)16.00 -18.00Dom Ludowy Wola SękowaWprowadzenie i integracja – żywe słowo w uniwersytetach ludowych – Monika Wolańska, Ewelina Matusiak – WyderkaI i II
10 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA Wola SękowaOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyI i II
17 maja 2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych – Dorota Juda  I i II
17 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyI
17 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAWiklina  – Katarzyna OnackoII
24 maja  2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych – Dorota Juda  I i II
24 maja  2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyII
24 maja  2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAWiklina  – Katarzyna OnackoI
28 maja 2021 (piątek)16.00 – 20.00Dom LudowyZioła w kuchni – Jolanta HarnaI i II
29 maja 2021 (sobota)9.00 – 13.00Dom LudowyZioła w kuchni – Jolanta HarnaI i II
31 maja 2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych – Dorota JudaI i II
31 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA  Ogród Ekologiczny – Barbara TasevskyI
31 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA  Wiklina – Katarzyna OnackoII

Spotkanie partnerów Eko-szansy

W dniach 6-8 października w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-kulturalnego „Ziarno” w Grzybowie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”.

Celem spotkania była integracja partnerów, oraz praca nad rozplanowaniem realizacji projektu: zakładaniem partnerstw lokalnych, metodami rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz harmonogramem kursu.

Zwiedziliśmy także gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Strathenwerów oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.

Projekt Eko-szansa ma na celu podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej.

Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Partnerami Stowarzyszenia „Ziarno” w projekcie są:

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego /podkarpackie/
 • Stowarzyszenie Akademia Łucznica /mazowieckie/
 • Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” /pomorskie/
 • Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak /dolnośląskie/

Zapytanie ofertowe – opiekun grupy

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji  opiekuna grupy w projekcie  pod nazwą : „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Zamawiający :    Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
 2. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji opiekuna grupy w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” w projekcie  „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

 Opiekun grupy  zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa – zlecenie).

Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13miesięcy,  140 godzin zegarowych miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku .

Do zadań Opiekuna Projektu należeć będzie:

 1. Współpraca z koordynatorem wsparcia przez cały okres realizacji projektu.
 2. Uruchomienie partnerstwa na terenie lokalnego środowiska wspomagającego organizację w procesie rekrutacji oraz przy przeprowadzeniu skutecznego wsparcia edukacyjnego.
 3. Współpraca z koordynatorem wsparcia przy opracowaniu szczegółowego planu rekrutacji.
 4. Zapewnienie dobranych do grupy zajęć  integracyjnych
 5. Zapewnienie ciekawego dla uczestników programu kursu.
 6. Wsparcie beneficjentów w kwestiach technicznych (m.in.: zapewnienie uczestnikom: dojazdu, opieki nad dziećmi, posiłków w czasie zajęć itp.)
 7. Wsparcie indywidualne uczestników kursu i całej grupy.
 8. Monitorowanie procesów grupowych i osobistego rozwoju beneficjentów.
 9. Analiza potrzeb dodatkowego indywidualnego wsparcia poszczególnych członków grupy.
 10. Zorganizowanie wycieczki tematycznej oraz upominków i dyplomów na zakończenie kursu.
 11. Uczestniczenie we wszystkich szkoleniach partnerstwa.
 12. Uczestniczenie w diagnozie i walidacji.
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.09.2021
 • Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe  pedagogiczne bądź psychologiczne
  • Doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi
  • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  • Biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet),
  • Pełna zdolność do czynności prawnych
  • Prawo jazdy min. kat. B 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 – Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

–  oświadczenie o posiadaniu wiedzy , doświadczenia , dokumentów i uprawnień do wykonywania   określonej działalności lub czynności określonych w wymaganiach

 • Kryterium wyboru:

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kryteria:

– cena (C) – 80% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80.

– doświadczenie (D) – 20% – doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi

Ostateczna ilość punktów będzie stanowiła sumę punktów, jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

C+D=suma punktów

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 • Sposób składania  oferty:

– Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.

– Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto.

– Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

– Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną i umieszczona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji opiekuna grupy  w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”

 • Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego Wola Sękowa 37 lub przesłać pocztą na adres na adres : Wola Sękowa  37 , 38-505 Bukowsko

Ofertę złożyć należy do dnia 15.07.2020 roku do godz. 15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do zamawiającego.

 • Miejsce i termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 w siedzibie Zamawiającego .

 O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną –  do dnia 30.07.2020

 1. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:

Beata Woroniec tel. 662487667, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko

Zapytanie ofertowe – koordynator wsparcia

 Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi koordynowania wsparcia w projekcie  pod nazwą : „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Zamawiający :    Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
 2. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji koordynatora wsparcia w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

 Koordynator wsparcia zatrudniony zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa – zlecenie).   Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 13miesięcy,  140 godzin zegarowych miesięcznie – co zostanie potwierdzone miesięczną ewidencją czasu pracy.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku .

Do zadań koordynatora wsparcia należeć będzie:

 1. Współpraca z opiekunem grupy przez cały okres realizacji projektu.
 2. Uruchomienie partnerstwa na terenie lokalnego środowiska wspomagającego organizację w procesie rekrutacji oraz przy przeprowadzeniu skutecznego wsparcia edukacyjnego.
 3. Opracowanie szczegółowego planu rekrutacji.
 4. Bezpośrednie docieranie do beneficjentów na etapie rekrutacji, promocji projektu oraz przez cały czas trwania projektu.  
 5. Przeprowadzenie rekrutacji.
 6. Opracowanie programu i realizacji kursu.
 7. Przeprowadzenie analizy potrzeb dodatkowego indywidualnego wsparcia doradczego dla beneficjentów.
 8. Wyszukanie w lokalnym środowisku osób o profilu kompetencyjnym gwarantującym dobry, wrażliwy, równorzędny stosunek do beneficjentów, a także osób o wysokim stopniu profesjonalizacji w danej dziedzinie.
 9. Pomoc w przeprowadzeniu walidacji.
 10. Udział we wszystkich szkoleniach partnerstwa.
 • Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.09.2021
 • Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe  
  • Preferowane doświadczenie w realizacji/koordynowaniu projektów społeczno- kulturalnych.
  • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  • Biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet),
  • Pełna zdolność do czynności prawnych
  • Prawo jazdy min. kat. B 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 – Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w realizacji szkoleń/kursów.

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

–  oświadczenie o posiadaniu wiedzy , doświadczenia , dokumentów i uprawnień do wykonywania   określonej działalności lub czynności określonych w wymaganiach

 • Kryterium wyboru:

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kryteria:

– cena (C) – 80% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 80.

– doświadczenie (D) – 20% – doświadczenie w realizacji projektów społeczno-kulturalnych

Ostateczna ilość punktów będzie stanowiła sumę punktów, jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

C+D=suma punktów

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 • Sposób składania  oferty:

– Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim.

– Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto.

– Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

– Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 – Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną i umieszczona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora wsparcia  w testowanym modelu edukacyjnym „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”

 • Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego Wola Sękowa 37 lub przesłać pocztą na adres na adres : Wola Sękowa  37 , 38-505 Bukowsko

Ofertę złożyć należy do dnia 15.07.2020 roku do godz. 15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do zamawiającego.

 • Miejsce i termin otwarcia oferty:

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 w siedzibie Zamawiającego .

 O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną –  do dnia 30.07.2020

 1. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:

Beata Woroniec tel. 662487667

Mistrz Tradycji – podsumowanie warsztatów karpackiej biżuterii koralikowej

Warsztaty etnicznej biżuterii karpackiej to działanie w zakresie programu Kultura ludowa
i tradycyjna – Mistrz Tradycji, finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona unikatowej koralikowej biżuterii etnicznej występującej na ternie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Od lipca 2018 roku do lipca 2019 odbył się cykl 55-spotkań warsztatowych dla 8-osobowej grupy pań zamieszkujących teren gminy Bukowsko i okolic. Podczas zajęć uczestniczki poznały różne sposoby tworzenia biżuterii z koralików technikami igłowymi oraz na krosnach. Odtwarzały tradycyjne wzory łemkowskie, bojkowskie i huculskie, a także na ich podstawie tworzyły swoje własne kompozycje.

W ten sposób stworzyły wspaniałą kolekcję biżuterii oraz zdobyły gruntowną wiedzę
i umiejętności do dalszego jej tworzenia. Pozostaje tylko życzyć im aby pasja do koralików, która obudziła się w nich podczas warsztatów miała szansę się rozwijać i zarażać innych.

W warsztatach uczestniczyły głównie mieszkanki gminy Bukowsko i okolicznych miejscowości.

1. Aleksandra Kabala, Wola Sękowa

2. Krystyna Nędza, Nadolany

3. Marta Terrier, Pobiedno

4. Alina Więcławska, Wola Sękowa

5. Anita Barańska, Wola Sękowa

6. Marzena Mroczkowska, Nadolany

7. Karolina Szałankiewicz, Mymoń

8. Renata Kondrat, Odrzechowa

07.09.2019 roku zakończył się projekt Mistrz Tradycji – Warsztaty etnicznej biżuterii karpackiej. W Domu Ludowym w Woli Sękowej, dzięki uprzejmości mieszkańców odbyła się wystawa biżuterii wykonanej przez uczestniczki projektu oraz Ewelinę Matusiak – Wyderkę, która przez rok dzieliła się z nimi swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

BLIŻEJ SZTUKI

W ramach projektu „Bliżej sztuki” odbyła się 4- dniowa akcja artystyczno- konserwatorska, której celem była m.in. ochrona prac artystycznych powstałych w wyniku wielu Międzynarodowych Akcji Artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej .

W projekcie wzięli udział udział m.in. artyści, którzy byli twórcami form powstałych w pejzażu wioski. Działaniom tym towarzyszyły warsztaty oraz prezentacje multimedialne popularyzujące współczesne zjawiska artystyczne. W spotkaniach projektowych powstały też nowe realizacje , przenikały się w nich różnorodne wątki tematyczne m.in.: sztuka regionu oraz sztuka krajobrazu. Była to kolejna próba zbliżenia sztuki do nieodłącznych sfer naszego życia: przyrody i kontekstu społecznego.

Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Sanockiego w ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze kultury.

Uczestnicy: Maria Kondrat, Anna Sołtysik, Dorota Sobala, Marlena Mosior, Marcin Myśliwiec, Grażyna Weber, Damian Wojtowicz, Katarzyna Wcisło, Piotr Woroniec, Agnieszka Nowosadowicz, Janusz Nowicki.

Koordynator projektu: Beata Woroniec

Fot.: Damian Wojtowicz

Mistrz Tradycji – wystawa karpackiej biżuterii koralikowej

Krywulka komanecka

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego serdecznie zaprasza
na podsumowanie projektu „Warsztaty karpackiej biżuterii etnicznej” w ramach programu Mistrz Tradycji, Kultura Ludowa i Tradycyjna.

W ramach imprezy odbędzie się otwarcie wystawy prac powstałych podczas warsztatów
oraz koncert pieśni karpackich w wykonaniu zespołu Widymo

7 września 2019 r., godz. 17.00, Wola Sękowa, Dom Ludowy.

Ewelina Matusiak-Wyderka z uczestniczkami warsztatów karpackiej biżuterii etnicznej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Etno-mural Arkadiusza Andrejkowa w Woli Sękowej

„Etno -mural” to projekt który nawiązuje swą tematyką do Cichego Memoriału, cyklu prac Arkadiusza Andrejkowa inspirowanego starymi rodzinnymi fotografiami, pochodzącymi z miejsc w których powstają murale, a właściwie „deskale”, bo tło dla obrazów stanowią stare deski stodół, szopek i innych drewnianych zabudowań.

Zdjęcie do projektu udostępniła rodzina Korcabów z Woli Sękowej, za co bardzo dziękujemy 🙂

fot. Adam Golec / adamgolec.info

Więcej zdjęć na naszym profilu FB https://www.facebook.com/uniwlud/

Projekt ” Etno-mural” dofinansowany został przez Powiat Sanocki . 

Realizacja projektu – współpracujące z ULRA Stowarzyszenie Artystycznego EXODUS